Journal of Water Reuse and Desalination Volume 7 No. 3

Please view the links below for open access articles from the Journal of Water Reuse and Desalination for September 2017 Volume 7 No. 3.

R. Mujeriego, M. Gullón, and S. Lobato
Published online 08.06.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

Qingfeng Cheng, Lichao Nengzi, Dongying Xu, Junyuan Guo, and Jing Yu
Published online 13.05.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

Akbar Eslami, Mohammad Mehralian, and Ahmad Moheb
Published online 06.06.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

S. Salvestrini, P. Vanore, A. Bogush, S. Mayadevi, and L. C. Campos
Published online 04.08.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

Shinian Liu, Xiaokun Ye, Kuang He, Yuancai Chen, and Yongyou Hu
Published online 01.06.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

Mohammad Taghi Ghaneian, Mohammad Hassan Ehrampoush, Eghbal Ehsanzadeh, Ali Nikoonahad, and Mohammad Miri
Published online 21.07.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

F. Z. Mahjoubi, A. Khalidi, O. Cherkaoui, R. Elmoubarki, M. Abdennouri, and N. Barka
Published online 01.06.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

Meysam Abedinpour and Ebrahim Rohani
Published online 31.05.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

Dongxue Hu, Yu Tian, Zhijiang Wang, Pan Wu, Peier Wang, Zhaobo Chen, Yubo Cui, and Hui Ge
Published online 22.07.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

 

Nader Taghipour, Mohammad Mosaferi, Mohammad Shakerkhatibi, Neemat Jaafarzadeh, Reza Dehghanzadeh, and Hassan HosseinNia
Published online 04.08.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

R. Vinoth Kumar and G. Pugazhenthi
Published online 24.08.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

 

Tao Zheng
Published online 26.08.2016 OPEN ACCESS ARTICLE

Happy reading guys! 🙂